The number one in Traditional Archery
Informatie
 
Home
1,Eerst leren dan de rest
Welke pijl past bij mij en mijn boog
Openingstijden showroom
Contact
Online aankopen
Betalen doe je zo
Bestellen doe je zo
Verzending
Team leden van All Inn Traditional
Bevriende Verenigingen Nederland
Bevriende verenigingen Belgie
Leuke Samenwerking
MOBIELE SHOP
Ruilen/geld retour,
Voor scholen
Trainers 2015 & 2016
CURSUSDATUMS 2017
Onze eigen Trainers
 
Producten
 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALL INN TRADITIONAL LEVERING VAN
PRODUKTEN EN DIENSTEN
Achtmaalsebaan 22
4721 SN SCHIJF
VAN:
All Inn Traditional
Achtmaalsebaan 22
Schijf

Wij verwerpen al uw inkoopvoorwaarden.

U koopt met een akkoord op onze algemene voorwaarde

Ingeschreven bij de kvk te Breda onder nummer:59592877

BTW Nummer/ Vat Number: NL853559934B01 hierna te noemen: ALL INN TRADITIONAL
Artikel 1 definities:
ALL INN TRADITIONAL levert producten en diensten aan 3 klanten groepen.
Te weten klantengroep, A-B-C.
A) Leveren van diensten aan bedrijven en particulieren in de vorm van o.a.
workshops.
B) Leveren van producten aan tussen handelaren (wederverkopers) en bedrijven die
als doel hebben de door ALL INN TRADITIONAL geleverde producten te verkopen
aan particulieren
C) Leveren van producten aan particulieren (eindgebruikers) zijnde een wederpartij
die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of
beroep.

Artikel 2 Algemeen (geldend voor klantengroepen A,B en C)
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen ALL
INN TRADITIONAL en
alle klanten (groepen A, B en C) en of relaties.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met A.I.T, voor
de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke
vorm, tenzij ALL INN TRADITIONAL welke reden dan ook van een schriftelijk aanbod
afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
5. ALL INN TRADITIONAL is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de klant, schriftelijk of per e-mail, binnen 30 dagen
geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
6. ALL INN TRADITIONAL kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden
indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk
verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte
dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALL INN TRADITIONAL LEVERING VAN
PRODUKTEN EN DIENSTEN
7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is ALL INN TRADITIONAL daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij ALL INN TRADITIONAL anders aangeeft.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht ALL INN TRADITIONAL niet tot levering van
een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.
9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
10. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden ALL INN TRADITIONAL niet, tenzij in
de overeenkomst
daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.
11. ALL INN TRADITIONAL aanvaard nimmer enige aansprakelijkheid voor activiteiten die
door opdrachtgever zelf worden georganiseerd of ter beschikking worden gesteld.
12. Incassokosten

ALL INN TRADITIONAL zal na vooruitbetaling over gaan tot levering.
Indien hoerop een uitzondering wordt gemaakt:
* Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de klant. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige
voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15%
over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
* Indien ALL INN TRADITIONAL aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
* De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens
voor rekening van de klant.
* De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
13. Aansprakelijkheid
De klant vrijwaart ALL INN TRADITIONAL voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens,
die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
ALL INN TRADITIONAL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan
ook die mogelijkerwijs het gevolg kan zijn van het gebruik dat van de geleverde
producten en diensten wordt gemaakt. Indien en voor zover al op ALL INN TRADITIONAL
aansprakelijkheid mocht rusten zal ALL INN TRADITIONAL uitsluitend aansprakelijk zijn
voor directe schade voor zover deze is veroorzaakt ten gevolge van schuld en/of opzet
van ALL INN TRADITIONAL , zijn ondergeschikten of derden, waarvan ALL INN
TRADITIONAL zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. De totale
aansprakelijkheid van, voor zover ALL INN TRADITIONAL deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ALL INN TRADITIONAL beperkt tot
de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
14. Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ALL INN TRADITIONAL geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor ALL INN TRADITIONAL niet in staat is de verplichtingen na te
komen.
ALL INN TRADITIONAL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn
verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zoveel ALL INN TRADITIONAL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is ALL INN TRADITIONAL gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
overeenkomst.
15. Geschillen
Indien klant over geleverde arbeid of levering van goederen niet tevreden is, zal deze dat
binnen 3 dagen na uitvoering/levering door ALL INN TRADITIONAL bij ALL INN
TRADITIONAL kenbaar maken.
De klant verplicht zich ALL INN TRADITIONAL de mogelijkheid te geven de eventuele
schade te herstellen of een regeling te treffen.
de klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van
gebrekkigheid indien hij niet binnen bekwame tijd heeft gereclameerd en/of hij ALL INN
TRADITIONAL niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
Op elke overeenkomst tussen ALL INN TRADITIONAL en de klant is Nederlands recht van
toepassing. Het Weens koop verdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Voor de verschillende gebruikersgroepen gelden verschillende
aanvullende voorwaarden, zo gelden er voor gebruikers groep
A, de volgende aanvullende voorwaarden:
1a.
Overeenkomsten, hoe ook genaamd komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding
door ALL INN TRADITIONAL Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke
bevestiging van de overeenkomst. In het geval een schriftelijke bevestiging des verzocht
niet tijdig “voor akkoord” wordt geretourneerd, is ALL INN TRADITIONAL gerechtigd alle
verplichtingen op te schorten. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden
binden ALL INN TRADITIONAL niet voor zover niet door ALL INN TRADITIONAL schriftelijk
bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband onder andere te beschouwen
instructeurs.
2a.
Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening voor rekening van
opdrachtnemer Voorgeschoten kosten kunnen direct worden gefactureerd en dienen
binnen veertien dagen te zijn voldaan, tenzij de activiteit binnen veertien dagen na
factuurdatum plaatsvindt,
in welk geval die facturen direct dienen te worden voldaan.
3a.
Boekings bedragen tot € 150,00 dient u onmiddellijk in het geheel te voldoen na
ontvangst van de factuur. Bij boekings bedragen boven de € 150,00 dient u een
aanbetaling van 50% te doen.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum factuur. Het restant van het
boekingsbedrag moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteiten in het bezit zijn
van All Inn Traditional.
Bij boekingen binnen 6 weken voor aanvang van de activiteiten moet het gehele
boekingsbedrag ineens voldaan worden.
4a
Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in
verzuim.
All Inn Traditional zendt u een aanmaning tot betaling.
Wanneer het bedrag binnen 14 dagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is
van All Inn Traditional, is All Inn Traditional gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te
ontbinden door middel van een schrijven aan de persoon die boven de factuur vermeld
staat.
U bent aansprakelijk voor alle schade die All Inn Traditional als gevolg hiervan lijdt of zal
lijden, waaronder alle kosten die All Inn Traditional in verband met uw boeking en de
ontbinding heeft moeten maken.
In ieder geval bent u een ontbindings vergoeding verschuldigd van 30% van het
boekingbedrag bij ontbinding meer dan 6 weken voor de geplande aanvangsdatum van de
activiteiten en gelijk aan het totale bij ontbinding boekings bedrag binnen 4 weken voor
aanvang de activiteiten. Evenals een rente van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Reeds betaalde gelden zullen
worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel
verschuldigde vergoeding van overige schade.
5a
Wijzigings kosten
Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te
brengen, is All Inn Traditional niet verplicht daaraan te voldoen.
Het is ter vrije keuze van All Inn Traditional of, en in hoeverre, die wijzigingen worden
geaccepteerd.
Voor elke wijzigingen tot maximaal 6 weken voor aankomst in een reeds gedane boeking
rekenen wij u € 24,50 wijzigings kosten aan.
Deze kosten worden niet aangerekend indien u bijboekt of wijzigt naar een duurder
arrangement.
Bij een wijziging naar een goedkoper arrangement of (een gedeeltelijke) annulering
binnen een periode van 6 weken vóór aanvang van de activiteiten, bent u het volledige
boekingsbedrag verschuldigd.
6a.
Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij door bijzondere opdracht van de
opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen onder andere veroorzaakt doordat de
gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, behoren wanneer daaruit
meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerkosten,indien de wijziging door
gebruiker wordt geaccepteerd.
7a.
Meerkosten worden berekend op basis van de prijs bepalende factoren die gelden
waardoor meerkosten ontstaan.
Zij zijn terstond verschuldigd, althans gelijktijdig met hetgeen opdrachtgever ons
overigens verschuldigd is.
8a.
Tot uiterlijk 7 dagen voor de activiteiten dag mag het aantal deelnemers worden
gewijzigd. Hierbij hanteren wij een maximum uitval van 10% op het gereserveerde
aantal. Binnen 7 dagen voor de activiteiten dag hanteren wij het gereserveerde aantal
personen als garantie aantal.
9a.
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
10a.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ALL
INN TRADITIONAL en de verplichtingen van de consument jegens ALL INN TRADITIONAL
onmiddellijk opeisbaar.
11a.
ALL INN TRADITIONAL heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
ALL INN TRADITIONAL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening
aanwijst.
ALL INN TRADITIONAL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij
niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
12a.
Annuleringen
Het is raadzaam bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten.
13a.
Gedrag op schietterrein
ALL INN TRADITIONAL Zal de consument voorzien van deugdelijk materiaal en de juiste
instructies, eenieder op de baan moet zich conformeren aan de geldende regels en
instructies op de baan welke voor aanvang worden besproken.
Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven door de consument is elke instructeur
bevoegd de schieting stil te leggen en zelfs de gehele workshop af te gelasten.
De klant kan in dit geval nimmer aanspraak maken op financiële tegemoetkoming.
14a.
Opschorting en ontbinding
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In
geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de klant kan bij het sluiten van de overeenkomst worden verzocht een zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In dien deze
onvoldoende is of er twijfel heerst bij ALL INN TRADITIONAL
Voorts is ALL INN TRADITIONAL bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ALL INN TRADITIONAL
op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ALL INN TRADITIONAL de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
ALL INN TRADITIONAL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Voor de verschillende gebruikersgroepen gelden verschillende
aanvullende voorwaarden, zo gelden er voor gebruikers groep
B, de volgende aanvullende voorwaarden:
1b.
Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/showroom/magazijn van ALL
INN TRADITIONAL
De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze
ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen
worden opgeslagen voor risico van de klant nadat ALL INN TRADITIONAL hem heeft
verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten aan ALL INN TRADITIONAL
verschuldigd zijn.
Komen ALL INN TRADITIONAL en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging
van aankopen op kosten van de klant evenals de verzend risico’s, zoals onder meer
zoekraken, diefstal of beschadiging.
ALL INN TRADITIONAL behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging
afzonderlijk te factureren.
Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan ALL INN
TRADITIONAL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
Het doen van na leveringen zal ALL INN TRADITIONAL zo beperkt mogelijk houden, en
combineren met de reguliere leveringen.
Indien het voor de klant noodzakelijk is de nalevering z.s.m. te ontvangen zal deze
separaat worden verzonden op kosten van ALL INN TRADITIONAL
Indien ALL INN TRADITIONAL gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering
van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan ALL INN
TRADITIONAL ter beschikking heeft gesteld.
Indien ALL INN TRADITIONAL een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze
indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke
levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één maand
overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient
de klant ALL INN TRADITIONAL schriftelijk in gebreke te stellen.
2b.
Garantie/reclamatie
ALL INN TRADITIONAL garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken
ook.
De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 / 6 / 12 / 24 maanden na
levering.
ALL INN TRADITIONAL verschaft de klant een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke
hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal ALL INN TRADITIONAL de
zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de klant , naar keuze van ALL INN TRADITIONAL vervangen of zorg dragen voor
herstel. In geval van vervanging of reparatie verbindt de klant zich reeds nu de te vervangen of te repareren zaak aan
ALL INN TRADITIONAL te retourneren op eigen kosten (kosten van de klant).
De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
ALL INN TRADITIONAL de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel
trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden
waarvoor de zaak niet bestemd is.
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze
niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de
productaansprakelijkheid, dan is ALL INN TRADITIONAL niet aansprakelijkheid voor de
daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
garantie aanspraken van de klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het
in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de
aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de klant is verkocht en geleverd.
De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval
binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen
is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)
verkeer gelden.
Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan ALL
INN TRADITIONAL te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het
garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk
bezwarend is.
Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen de garantietermijn te melden aan ALL INN TRADITIONAL met inachtneming van
het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is ALL INN
TRADITIONAL gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot
afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te
retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van ALL
INN TRADITIONAL en op de wijze zoals door ALL INN TRADITIONAL aangegeven.
3b.
Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door ALL INN
TRADITIONAL aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
(ING rekeningnummer; 4556941 t.n.v. All Inn Traditional.)
Indien na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum nog geen betaling heeft
plaatsgevonden, is opdrachtgever (klant) in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment
van in verzuim treden over het opeisbare bedrag in geval van liquidatie, ontbinding,
faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever dan wel in geval
opdrachtgever niet meer vrij over zijn vermogen kan beschikken dan wel in geval
opdrachtgever overlijdt zullen de vorderingen van gebruiker direct opeisbaar zijn.
ALL INN TRADITIONAL is altijd gerechtigd, alvorens met de nakoming van de opdracht
voort te gaan, een naar ons oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de
betalingsverplichting van opdrachtgever te verlangen. Die zekerheid kan bestaan in de
betaling van een voorschotfactuur.
A.I.T. mag naar eigen inzicht en wanneer A.I.T. dat wil (andere) eisen hanteren als het gaat om: afname hoeveelheden, betalingsvoorwaarden en minimale omzetten.
Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft ons het recht de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht tot vergoeding van
onkosten en winstderving.
Door opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever anderszins.
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
Voor de verschillende gebruikersgroepen gelden verschillende
aanvullende voorwaarden, zo gelden er voor gebruikers groep
C, de volgende aanvullende voorwaarden:
1c.
Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van ALL
INN TRADITIONAL
De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze
ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen
worden opgeslagen voor risico van de klant nadat ALL INN TRADITIONAL hem heeft
verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten aan ALL INN TRADITIONAL
verschuldigd zijn.
Komen ALL INN TRADITIONAL en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging
van aankopen op kosten van de klant evenals de verzend risico’s, zoals ondermeer
zoekraken, diefstal of beschadiging.
ALL INN TRADITIONAL behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging
afzonderlijk te factureren.
Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan ALL INN
TRADITIONAL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
Het doen van na leveringen zal ALL INN TRADITIONAL zo beperkt mogelijk houden, en
combineren met de reguliere leveringen.
Indien het voor de klant noodzakelijk is de nalevering z.s.m. te ontvangen zal deze
separaat worden verzonden op kosten van ALL INN TRADITIONAL
Indien ALL INN TRADITIONAL gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering
van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan ALL INN
TRADITIONAL ter beschikking heeft gesteld.
Indien ALL INN TRADITIONAL een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze
indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke
levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één maand
overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient
de klant ALL INN TRADITIONAL schriftelijk in gebreke te stellen.
2c.
Garantie/reclamatie
ALL INN TRADITIONAL garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken
ook.
De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 / 6 / 12 / 24 maanden na
levering.
ALL INN TRADITIONAL verschaft de klant een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke
hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal ALL INN TRADITIONAL de
zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de klant , naar keuze van ALL INN TRADITIONAL vervangen of zorg dragen voor
herstel. In geval van vervanging of reparatie verbindt de klant zich reeds nu de te vervangen of te repareren zaak aan
ALL INN TRADITIONAL te retourneren op eigen kosten (kosten van de klant).
De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
ALL INN TRADITIONAL de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel
trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden
waarvoor de zaak niet bestemd is.
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze
niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de
productaansprakelijkheid, dan is ALL INN TRADITIONAL niet aansprakelijkheid voor de
daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
garantieaanspraken van de klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het
in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de
aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de klant is verkocht en geleverd.
De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval
binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen
is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)
verkeer gelden.
Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan ALL
INN TRADITIONAL te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het
garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk
bezwarend is.
Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen de garantietermijn te melden aan ALL INN TRADITIONAL met inachtneming van
het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is ALL INN
TRADITIONAL gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot
afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te
retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van ALL
INN TRADITIONAL en op de wijze zoals door ALL INN TRADITIONAL aangegeven.
3c.
Tijdelijke vervanging.
In uitzonderlijke gevallen kan A.I.T. besluiten en leenboog ter beschikking te stellen.
Een eventuele leenboog moet uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat A.I.T. heeft laten weten dat de gerepareerde of nieuwe boog beschikbaar is, worden geretourneerd.
De klant kan verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan de leenboog.
4c.
Betaling
Betaling dient voor levering te geschieden, (ING rekeningnummer; 4556941 t.n.v.
All Inn Traditional.) onder vermelding van door ALL INN TRADITIONAL verstrekte betalingskenmerken en naam van de klant.

Zoeken
 
 
Winkelwagen (0)

Er zijn geen producten aanwezig in uw winkelwagen
 
Inloggen
 
Email:
 
Wachtwoord:
 
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren?
 
ideal
 
Design by 4ice Productions Design by 4ice Productions back to bow hunting Links | Algemene Voorwaarden | © 2018